Освітні програми

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради

(протокол № 3 від 21.08.2020)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради

Володимир ЮЖАКОВ

 

Освітня програма

комунального закладу «Рівненський обласний центр

науково-технічної творчості учнівської молоді»

Рівненської обласної ради

на 2020-2021 навчальний рік

 Вступ

Освітня програма закладу позашкільної освіти – це нормативний документ, який містить характеристику змісту позашкільної освіти, особливості організації освітнього процесу та освітню місію закладу позашкільної освіти.

Освітня програма закладу позашкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується керівником закладу.

Освітня програма вибудовується з урахуванням диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, демократизації управління, створення умов для творчої діяльності адміністрації та працівників закладу позашкільної освіти, збереження єдиного освітнього простору в регіоні, соціального захисту вихованців, учнів і слухачів, із забезпеченням їх права на доступність і якість позашкільної освіти, створення умов для безперервності освіти.

Освітня програма закладу позашкільної освіти є засобом забезпечення реальних умов для вибору індивідуальної траєкторії розвитку, гарантом досягнення обраних освітніх рівнів, технологічним засобом управління якістю позашкільної освіти.

Освітня програма узгоджена із законами України «Про освіту» та «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. за        № 1036/9635, Типовими навчальними планами для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 р. № 676, освітніми запитами дітей та їх батьків.

І. Місія, візія та ключові цінності комунального закладу

«Рівненський обласний центр науково-технічної творчості

учнівської молоді» Рівненської обласної ради

 

Місія закладу – сприяння кожному здобувачу освіти в цілісному розвитку та лідерському становленні; служіння людині, громаді, суспільству.

Візія закладу:

створення сприятливого середовища, інфраструктури та умов для розвитку особистості;

розвиток науково-педагогічного потенціалу, удосконалення науково- дослідницької, освітньої та інноваційної діяльності;

сприяння розкриттю лідерських якостей здобувачів освіти шляхом їх участі в самоврядуванні закладу позашкільної освіти;

створення умов для змістовного дозвілля здобувачів освіти та працівників закладу позашкільної освіти;

відкритість та забезпечення інформування спільноти;

служіння громаді.

Ключові цінності: Україна, дитина, громада, професіоналізм, довіра, духовність, лідерство, відповідальність.

ІІ. Мета та завдання освітнього процесу в комунальному закладі

«Рівненський обласний центр науково-технічної творчості

учнівської молоді» Рівненської обласної ради

 

Метою освітнього процесу в закладі є розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, технічної та іншого виду творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої само- та/або професійної реалізації.

Основними завданнями є: виховання громадянина України;

вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;

виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;

створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;

здобуття учнями, вихованцями, слухачами первинних професійних навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності;

формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;

задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;

вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту;

організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;

виховання в учасників освітнього процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

 

формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;

здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

Головні принципи освітнього процесу:

гуманізація, що визначає пріоритети завдань творчої самореалізації особистості, її виховання, створення умов для вияву обдарованості і талантів здобувачів освіти, формування гуманної особистості;

єдність загальнолюдських і національних цінностей, що забезпечує у змісті освітнього процесу органічний зв’язок і духовну єдність української національної культури з культурою народів світу; розвиток культури всіх національних меншин, що проживають на території України; сприяє усвідомленню пріоритетності загальнолюдських цінностей над груповими; визначає позашкільну освіту як важливий засіб національного розвитку й гармонізації національних і міжнаціональних відносин в Україні;

демократизація, що передбачає автономію закладів позашкільної освіти різних типів та форм власності у вирішенні основних питань змісту їх діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва та партнерства всіх учасників освітнього процесу;

науковість і системність, що полягає в забезпеченні оптимальних умов для інтегруючої функції освітніх процесів в умовах досягнення основної мети позашкільної освіти;

безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдність всіх ланок освіти, об’єднання зусиль закладів позашкільної освіти з іншими закладами та організаціями; цілісність і наступність позашкільної освіти, спрямованої на поглиблення та конкретизацію освітнього процесу; набуття освіти упродовж всього життя, за умови наступності та концентричності;

багатоукладність і варіативність, що передбачає можливість широкого вибору змісту, форми і засобів позашкільної освіти, альтернативність у задоволенні духовних запитів здобувачів освіти, їх пізнавальних та інтелектуальних можливостей та інтересів, запровадження поліваріантності навчальних програм, поглиблення і розширення їх практичної сприятливості, референції та індивідуалізованого освітнього процесу;

добровільність і доступність, що передбачає право вибору та доступності в забезпеченні потреб абсолютності у творчій самореалізації, духовному самовдосконаленні, здобутті додаткових знань, умінь та навичок, підготовки до активної професійної та громадської діяльності;

самостійність і активність особистості, що полягає у забезпеченні психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, розвитку і реалізації здобувачами освіти пізнавальної самостійності, творчої активності, прояву обдарованості і таланту;

практична спрямованість, що передбачає набуття здобувачами освіти певних умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність у ринкових умовах, їх розширення та розвиток, а також впровадження в життя за умов інтеграції з наукою і виробництвом.

Зміст освітнього процесу ґрунтується на засадах особистісного замовлення дітей і їх батьків. Ці замовлення постійно розвиваються, варіюються, в чому і простежується безперервна динамічність позашкільної освіти, її нестандартність та варіативність. Освітній процес у закладі позашкільної освіти здійснюється за науково-технічним профілем, основними напрямами діяльності якого є: інформаційно-технічний, початково-технічний, предметно-технічний, спортивно-технічний, художньо-технічний.

ІІІ. Система управління освітнім процесом

Керівництво закладом здійснює директор.

Колегіальним органом управління є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Статутом закладу.

Основні завдання управління освітнім процесом в закладі складаються з наступних компонентів:

кадрове забезпечення освітньої діяльності:

Кадрове забезпечення закладу здійснено у повній відповідності з навчальним робочим планом закладу, спеціалізацією та пʼятиденним режимом його роботи.

Освітній процес у закладі забезпечують 45 педагогічних працівників. Всі вони мають відповідний рівень освіти, володіють фаховою майстерністю. З них: 23 – основний працівник, 22 – працюють за сумісництвом.

Заклад укомплектовано педагогічними кадрами у повному обсязі.

 

з/п

Профілі гуртків Кількість

педагогів

1. Початково-технічний 5
2. Спортивно-технічний 15
3. Предметно-технічний 10
4. Інформаційно-технічний 6
5. Художньо-технічний 8

 

Відомості про молодих фахівців, кількість осіб

Навчальний рік Кількість
2020-2021 2

 

Із метою підвищення кваліфікації педагогів у закладі діє система курсової перепідготовки при Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

 

Педагогічні працівники

із почесними педагогічними званнями та нагородами

з/п

Почесне звання Кількість

педагогів

1. Заслужений працівник освіти України 1
2. Відмінник освіти України 6

 

 

 

з/п

Нагороди Кількість

педагогів

1. Грамота МОН України 15
2. Грамота УДЦПО 9
3. Грамота управління освіти і науки РОДА 21

 

навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

якість проведення навчальних занять;

моніторинг досягнення вихованцями результатів навчання.

 

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

оновлення методичної бази освітньої діяльності;

контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок вихованців, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

контроль за станом внутрішньої документації (журнали гурткової роботи, плани виховної роботи, журнали з техніки безпеки, виконання планів роботи відділів, поурочне та тематичне планування);

моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу;

створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

 

  1. IV. Навчальний план та обґрунтування його вибору

При формуванні робочого навчального плану враховано вимоги законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про наукову і науково- технічну діяльність», Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. №433, Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 р. № 1036/9635, Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2008 р. № 676.

Загальний обсяг навчального навантаження для вихованців комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради складає 429 годин/навчальний рік: для учнів початкового рівня І року навчання – 140 годин/навчальний рік, ІІ року навчання – 12 годин/навчальний рік, для учнів основного рівня І року навчання – 241  години/навчальний рік, ІІ року навчання – 36 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено в освітніх програмах та навчальному плані комунального закладу «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради.

Загальний обсяг навчального навантаження:

з/п

Напрям діяльності Кількість годин
до 1-го року навчання 2-й рік навчання
на

тиждень

усього за рік на

тиждень

усього

за рік

1. Науково-технічний 4-6 144-216 4-6 144-216
 

 

для гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань початкового рівня за напрямами позашкільної освіти складає:

для гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань основного рівня за напрямами позашкільної освіти:

з/п

Напрям

діяльності

Кількість годин
до 1-го року навчання 2-й рік навчання 3-й рік навчання 4-й рік навчання
на тиждень навчання усього

за рік

на тиждень навчання усього

за рік

 

на тиждень навчання усього

за рік

на тиждень навчання усього

за рік

1. Науково-

технічний

4-6 144-

216

6-9 216-

324

6-10 246-

360

6-12 360-

432

 

 

 

 

для гуртків, секцій, студій та інших творчих об’єднань вищого рівня за напрямами позашкільної освіти:

з/п

Напрям

діяльності

Кількість годин
до 1-го року навчання 2-й рік навчання 3-й рік навчання 4-й рік навчання
на тиждень навчання усього

за рік

на тиждень навчання усього

за рік

 

на тиждень навчання усього

за рік

на тиждень навчання усього

за рік

1. Науково-

технічний

6-12 360-

432

6-12 360-

432

6-12 360- 432 6-12 360-

432

 

 

 

Навчальним планом передбачено організацію освітнього процесу у  відділах:

спортивно-технічний відділ, що об’єднує в собі гуртки авіамоделювання, автомоделювання, картинг, мопедисти та мотоциклісти, юні оператори аматорської служби радіозвʼязку, спортивна радіопеленгація, судномоделювання, трасове автомоделювання;

предметно-технічний відділ, що об’єднує в собі гуртки юні винахідники, дружина юних рятувальників, конструювання повітряних зміїв, історико-технічне стендове моделювання, радіоелектронне конструювання, розвиток математичних здібностей, «СиСТЕМа»;

інформаційно-технічний відділ, що об’єднує в собі гуртки інформатика та обчислювальна техніка, основи візуального програмування, початкова інформатика,  користувачі ПК;

початково-технічний відділ, що об’єднує в собі гуртки початкове технічне моделювання, юні дослідники;

художньо-технічний відділ. що об’єднує в собі гуртки виготовлення сувенірів, цифрова фотографія, оригамі, паперопластика, квілінг.

 

До закладу зараховуються вихованці (учні, слухачі) віком від 5 до 21 років. Зарахування вихованців може здійснюватися протягом навчального року (у міру закінчення комплектування гуртків за їх бажанням і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються закладом).

Тривалість одного заняття в комунальному закладі «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради визначається навчальним планом і навчальними програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів і слухачів: віком від 5 до 6 років – 30 хвилин; віком від 6 до 7 років – 35 хвилин; старшого віку – 45 хвилин.

Перерви між заняттями визначаються режимом щоденної роботи закладу та його Статутом.

  1. V. Освітні (навчальні) програми

Освітній процес у комунальному закладі «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради здійснюється відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України («Навчальні програми з позашкільної освіти. Науково-технічний напрям». Випуск 3 (2018 р.), 4,5 (2019 р.), та навчальних програм гуртків, що затверджені управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

Перелік освітніх (навчальних) програм (з урахуванням особливостей регіону, інтересів вихованців, кадрового забезпечення закладу, матеріально-технічної бази тощо).

 

з/п

Назва програми Автор

(автори)

Рівень та рік навчання Документ
Науково-технічний напрям
1. Дружина юних рятувальників Холохолова Л.П. Початковий рівень,

2 роки навчання

Наказ управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 01.09.2016 № 403
2. Квілінг Пашинська

Т.П.

Початковий та основний рівні,

3 роки навчання

Наказ управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 01.06.2018 № 266
3. Мопедисти та мотоциклісти Примачок В.В. Початковий та основний рівні,

3 роки навчання

Наказ управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 01.06.2018 № 266
4. Початкова інформатика Даневич В.В. Початковий та основний рівні,

3 роки навчання

Наказ управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 05.06.2020 № 116
5. «СиСТЕМа» Рацкевич Н.М. Основний та вищий рівні,

3 роки навчання

Наказ управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації від 05.06.2020 № 116
  1. VI. Методичне забезпечення освітньої програми

Методична робота в Центрі – це спеціальний комплекс практичних заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і спрямовані на всебічне підвищення компетентності і професійної майстерності кожного педагогічного працівника. Цей комплекс орієнтований  перш за все на підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а в кінцевому результаті – на підвищення якості й ефективності освітнього процесу.

Методична робота у Центрі спрямована на розв’язання методичної проблеми: «Оптимізація виховного потенціалу позашкільного навчального закладу».

Із метою реалізації названої проблеми в структурі методичної роботи передбачено організацію таких підрозділів: організаційно-масовий відділ; методичний відділ; предметно-технічний відділ; початково-технічний відділ; художньо-технічний відділ; інформаційно-технічний відділ; спортивно-технічний відділ.

Заступником директора з методичної роботи сплановано та спільно з методистами закладу організовано роботу методичної ради, на засіданнях якої вже розглянуто питання: про основні завдання методистів позашкільної установи; про організацію методичної роботи у комунальному закладі «Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Рівненської обласної ради; про підготовку педагогів до заняття творчого об’єднання; про систему вимог до сучасного заняття.

Окрім того, у Центрі працюють два методичні об’єднання, діяльність яких передбачає розгляд таких питань: формування системи цінностей засобами позашкільної освіти; психологічні особливості підлітків; вибір форм організації занять, як одна з умов успішного навчання дітей та учнівської молоді; впровадження інформаційних технологій в освітній процес; формування культури здоров’я учнів, як важлива складова роботи керівника творчого об’єднання.

Значна увага приділяється роботі з обдарованими дітьми.

Ця робота спрямована на досягнення високих результатів. Із метою виявлення обдарованих дітей проводяться бесіди, робота зі створення банку даних з урахуванням типів обдарованості, ведеться облік результатів участі вихованців у масових заходах.

Досвід показує, що системна робота з обдарованими дітьми полягає у: залученні їх до конкурсів, змагань; організації системної адресної підтримки обдарованих дітей, які є переможцями всеукраїнських масових заходів з науково-технічного напрямку.

Особливою формою навчання є інтегровані заняття творчих обʼєднань закладу, які спрямовані на встановлення у вихованців цілісного, системного світогляду. актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на занятті. Основою ефективності цих занять є чітке визначення їх мети і планування для забезпечення різнобічного розгляду певної теми.

Визначено терміни проведення методичних нарад, на яких  опрацьовуються актуальні питання з методики викладання та виховання.

Практичній спрямованості методичній роботі сприяє робота Школи  педагогічної майстерності на базі художньо-технічного відділу.

Педагоги-початківці в рамках роботи Школи методичної підтримки молодого педагога мають змогу підвищити всій методичний рівень. У рамках роботи Школи проводиться тиждень наставника з серією демонстраційних занять, у ході якого беруться до уваги питання самоосвіти педагогів-початківців та їх участь у методичній роботі.

У визначені терміни адміністрацією закладу забезпечується організація та проведення: тижня відкритих дверей педагогів-майстрів; творчих галерей; виставок; творчих майстерень педагогів; фестивалю педагогічної творчості; педагогічних консультацій; педагогічних читань; пізнавальних та професійних екскурсій.

Адміністрацією закладу вивчаються та узагальнюються матеріали з досвіду  роботи керівників творчих об’єднань.

Практикується проведення виїзних обласних семінарів для методистів закладів позашкільної освіти.

Педагогічний колектив працює над упровадженням інформаційно-комп’ютерних технологій у навчальний процес закладу.

Удосконаленню педагогічної майстерності та науково-методичному зростанню педагогів, підвищенню їх фахового рівня, виявленню творчих, талановитих членів колективу сприяють укладені адміністрацією закладу договори, а саме: Договір про співпрацю з Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти; Договір про співпрацю з Рівненським державним гуманітарним університетом; Договір про співпрацю з Національним університетом водного господарства та природокористування; Договір про співпрацю з Рівненською обласною універсальною науковою бібліотекою.

Із метою впровадження передового педагогічного досвіду, сучасних рекомендацій і досягнень педагогічної науки, удосконалення структури та методики проведення окремого напряму занять та інших виховних заходів в закладі проводяться: обласний конкурс на кращу методичну розробку з початкового технічного моделювання серед педагогів закладів позашкільної освіти; обласний конкурс на кращу методичну розробку з науково-технічної творчості серед педагогів закладів позашкільної освіти; обласний конкурс на кращу методичну розробку з комп`ютерних та інформаційних технологій серед педагогів закладів позашкільної освіти.

Організація методичної роботи у закладі позитивно сприяє підвищенню майстерності педагогів та популяризації педагогічних здобутків; впровадженню в практику роботи нових ефективних методів з даного напрямку; розвитку творчого потенціалу колективу. Необхідною умовою формування педагогічного професіоналізму педагогічного працівника є систематичне підвищення своєї професійної майстерності та науково-методична діяльність.

 

VII. Організація освітнього процесу в закладі

Освітній процес у закладі здійснюється диференційовано (відповідно до віку, індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей, стану здоров’я) з використанням різних організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, вікторина, змагання, конкурси, виставки, оздоровчі збори, екскурсії, практична робота у лабораторіях, майстернях, а також з використанням інших форм роботи.

Заняття проводяться у формі індивідуальних і групових занять.

Вибір форм і методів навчання працівники закладу визначають самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених в освітніх (навчальних) програмах.

Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку в освітньому процесі.

VIII. Очікувані результати реалізації освітньої програми

Як результат реалізації освітньої програми є сформованість у вихованців, учнів і слухачів пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентностей.

Пізнавальні компетентності передбачають оволодіння поняттями та знаннями з різних галузей знань; основ характеристики явищ і процесів суспільного життя; набуття знань морально-психологічних якостей, способів організації змістовного дозвілля.

Практичні компетентності передбачають формування різноманітних техніко-технологічних вмінь і навичок, здатності реалізовувати і захищати свої права, орієнтуватися у соціальних відносинах, встановлювати зв’язки між подіями і явищами, формулювати, висловлювати та доводити власну думку, позицію.

Творчі компетентності передбачають набуття досвіду власної творчої діяльності з різних галузей знань, розв’язання творчих завдань, здатності проявляти творчу ініціативу; розвиток дослідницьких здібностей, системного, просторового і логічного мислення, уяви, фантазії; потреби у творчій самореалізації та духовному вдосконаленні.

Соціальні компетентності орієнтовані на досягнення високого рівня освіченості і вихованості; емоційний, фізичний та інтелектуальний розвиток; формування позитивних особистісних якостей (самостійність, наполегливість, працелюбство та ін.), ціннісного ставлення до себе та інших, вміння працювати в колективі; розвиток здатності до професійного самовизначення; творчого становлення; формування громадянської поведінки, патріотизму, любові до України.