СТАТУТ КЗ “РОЦНТТУМ” РОР

 

 

С  Т  А  Т  У  Т

 

комунального закладу

«Рівненський обласний центр

науково-технічної творчості

учнівської молоді»

Рівненської обласної ради

 (нова редакція)

 

 

І. Загальні положення

 

 • Цей Статут визначає правові та економічні основи організації та діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ (далі – Центр).

Повне найменування: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ.

Скорочене найменування: ЦЕНТР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ.

 • Юридична адреса: 33028, м. Рівне, вул. В. Чорновола, 74.
 • Рівненський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді є правонаступником усіх прав та обов’язків Рівненського державного обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, зареєстрованого розпорядженням міського голови м. Рівне 11.1992 №1387р.
 • Центр заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ та міст Рівненської області. Засновником Центру є територіальні громади сіл, селищ, міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради (далі – Засновник).
 • Центр – профільний заклад позашкільної освіти, основним напрямком діяльності якого є науково-технічний, що передбачає залучення вихованців (учнів, слухачів) до активної діяльності з набуття техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи та оволодіння практичними уміннями та навичками з технічних видів спорту, організацію змістовного дозвілля.
 • Центр може також залучати вихованців (учнів, слухачів) до здобуття позашкільної освіти з напрямів, установлених відповідним положенням.
 • Центр має статус комунального закладу, утримується за рахунок обласного бюджету і є неприбутковим.
 • Центр має самостійний баланс, власний рахунок (рахунки), печатку, кутовий штамп, бланки зі своїм найменуванням та ідентифікаційний код. Центр може мати вивіску встановленого зразка зі своїм найменуванням, власну символіку, прапор, герб, інші атрибути. Положення з описом та порядком використання власної символіки, прапору, герба та інших атрибутів затверджується відповідно до чинного законодавства.
 • Центр набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законом порядку.
 • Головною метою діяльності Центру є:

–              забезпечення реалізації прав громадян на здобуття позашкільної освіти;-              створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді;

–              формування у дітей і підлітків техніко-технологічних знань, розширення їх політехнічного світогляду;

–              задоволення потреб юної особистості у вдосконаленні освіти з основ інформатики та комп’ютеризації, конструкторської, експериментальної та винахідницької діяльності, реалізації здібностей шляхом пошуку та розвитку вмінь, навичок технічного моделювання, конструювання тощо.

Головними завданнями Центру є:

 • реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти;
 • формування у дітей та юнацтва національної самосвідомості, активної громадянської позиції, прагнення до здорового способу життя;
 • виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдарувань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва, розвиток науково-технічної та дослідно-експериментальної діяльності вихованців (учнів, слухачів);
 • надання навчальним закладам системи освіти методичної допомоги з питань упровадження форм і методів навчання і виховання в освітній процес;
 • координація освітньої, інформаційно-методичної та організаційно-масової діяльності з відповідного напрямку роботи в системі освіти області;
 • реалізація особистісно орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації освітнього процесу;
  • проведення обласних очно-заочних заходів та забезпечення участі у всеукраїнських заходах із дітьми та учнівською молоддю за напрямами позашкільної освіти;
  • створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті, організації їх оздоровлення, дозвілля і відпочинку;
  • задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей;
  • просвітницька діяльність.
  • У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Конвенцією ООН «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебуває заклад позашкільної освіти, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про заклад позашкільної освіти, власним Статутом, іншими законодавчими і нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність закладів освіти.
  • Координацію освітньої, інформаційно-методичної та організаційно-масової діяльності Центру та проведення всеукраїнських очно-заочних заходів із дітьми та учнівською молоддю за напрямами позашкільної освіти здійснює Український державний центр позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України.

1.14.                      Мова навчання, виховання та ведення документації в Центрі є державна.

1.15.                      Центр самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями відповідно до чинного законодавства.

1.16.                      Центр не відповідає за зобов’язаннями Засновника, а Засновник не відповідає за зобов’язаннями Центру.

1.17.                      Держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Центру. Центр не відповідає за зобов’язаннями держави, а також інших підприємств, установ, організацій.

 • У межах своєї Статутної діяльності Центр має право укладати від свого імені угоди, виступати позивачем, відповідачем в судах усіх інстанцій.

 

 1. Організація позашкільної освіти в центрі науково-технічної

творчості учнівської молоді

 

 • Центр проводить освітню, інформаційно-методичну, організаційно-масову та навчально-тренувальну роботу.

2.2.    Структура та штати Центру розробляються його керівником відповідно до встановлених нормативів і затверджуються управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

 • Центр самостійно розробляє програму своєї діяльності (організації, види, профілі, зміст) на основі інтересів і схильності дітей та юнацтва, потреб сім’ї, установ освіти, існуючої мережі закладів позашкільної освіти в області, відповідно до перспективного, річного та інших планів.
 • Центр працює за річним планом, який затверджується директором і погоджується управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

2.5.    Центр здійснює освітню, організаційно-масову та інформаційно-методичну роботу, спрямовану на розвиток науково-технічної та спортивно-технічної роботи з учнівською молоддю. 2.6.    Освітній процес у Центрі здійснюється за типовими навчальними планами і програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої влади, а також за навчальними планами і програмами, затвердженими в установленому порядку.

2.7.    Навчальні програми можуть бути профільними, комплексними і такими, що передбачають індивідуальне навчання вихованців (учнів, слухачів) у гуртках, групах або інших творчих об’єднаннях. Залежно від специфіки діяльності Центру, відповідного рівня гуртка, групи або іншого творчого об’єднання навчання проводиться від одного місяця до кількох років.

2.8.    Індивідуальне навчання у Центрі організовується відповідно до порядку встановленого чинним законодавством.

2.9.    Експериментальні навчальні плани складаються з урахуванням типових навчальних планів. Запровадження експериментальних навчальних планів, освітніх програм, педагогічних інновацій і технологій здійснюється в установленому порядку.

2.10.                       Середня наповнюваність гуртків, груп та інших творчих об’єднань у Центрі становить, як правило, 10-15 вихованців (учнів, слухачів).

2.11.                       Наповнюваність груп установлюється директором залежно від їх профілю, навчальних планів і програм та можливостей організації освітнього і тренувального процесів, рівня майстерності вихованців (учнів, слухачів) та становить не більше як 25 вихованців (учнів, слухачів).

2.12.                       Приймання вихованців (учнів, слухачів) до Центру може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань) за їх бажанням і за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, як на безконкурсній основі, так і за конкурсом, умови якого розробляються закладом.

2.13.                       Для зарахування вихованців (учнів, слухачів) до окремих спортивно-технічних об’єднань (картингістів, мопедистів тощо) потрібна довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у цьому об’єднанні.

2.14.                       До Центру зараховуються вихованці (учні, слухачі) віком від 5 до 21 року. За рішенням Засновника може визначатися й інший вік.

2.15.                       Заклад уживає заходів до залучення вихованців (учнів, слухачів), які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації.

2.16.                      Центр може залучати до участі в організаційно-масових заходах заклади позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти, інші заклади та організації.

2.17.                       У Центрі можуть діяти гуртки, групи та інші творчі об’єднання з початково-технічного, спортивно-технічного, предметно-технічного, інформаційно-технічного, художньо-технічного та виробничо-технічного напрямів у встановленому порядку.

2.18.                       Навчальний рік у Центрі починається 1 вересня. Тривалість навчального року встановлюється Міністерством освіти і науки України.

2.19.                       Комплектування гуртків, груп та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1 до 15 вересня, який уважається робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об’єднання закладу.

2.20.                       Режим щоденної роботи встановлює Центр з урахуванням рекомендацій управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, правил внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору працівників закладу між адміністрацією та профспілковим комітетом.

2.21.                       У канікулярні, святкові та неробочі дні Центр працює за окремим планом, затвердженим керівником закладу.

2.22.                       У період канікул Центр організовує поза розкладом різноманітну масову роботу з вихованцями (учнями, слухачами), надаючи їм усі наявні можливості для повноцінного оздоровлення, дозвілля і відпочинку на спортивно-оздоровчих базах, у таборах, оздоровчо-екскурсійних поїздках, експедиціях, конкурсах, змаганнях, навчально-тренувальних зборах тощо.

2.23.                       Тривалість одного заняття визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку, допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:-              віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;-              віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;-              старшого віку – 45 хвилин.

2.24.                      Початок і закінчення занять, заходів визначаються директором Центру відповідно до режиму роботи закладу та правил внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням допустимого навантаження вихованців (учнів, слухачів).

2.25.                       Гуртки, групи та інші творчі об’єднання Центру класифікуються за трьома рівнями:

І – початковий. Це творчі об’єднання загальнорозвивального спрямування, що сприяють виявленню творчих здібностей дітей або розвитку їхнього інтересу до творчої діяльності;

ІІ – основний. Це творчі об’єднання, які розвивають стійкі інтереси дітей та учнівської молоді, дають їм додаткову освіту, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

ІІІ – вищий. Це творчі об’єднання за інтересами для юних талантів, обдарованих дітей та юнацтва.

 • Відповідно до рівня класифікації визначаються мета і перспективи діяльності творчого об’єднання, її чисельний склад, обирається програма.
 • У центрі науково-технічної творчості учнівської молоді можуть діяти гуртки, групи та інші творчі об’єднання за всіма видами дослідно-експериментальної роботи, науково-технічної творчості та спорту, можуть організовуватися гуртки, групи та інші творчі об’єднання з підготовки юних інструкторів, юних суддів зі спортивно-технічних видів спорту тощо.
 • У Центрі в установленому чинним законодавством порядку встановлюються відділи.

2.29. Центр може організовувати роботу своїх гуртків, груп та інших творчих об’єднань у приміщеннях закладів позашкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти, навчально-виробничих комбінатів, підприємств, організацій, наукових установ, на базі спортивних будівель і стадіонів, відповідно до укладених угод із зазначеними закладами та установами.

2.30. Із метою розвитку і підтримки стійких інтересів вихованців, їх обдарувань і самовизначення щодо майбутньої професії Центр може проводити роботу спільно з науково-дослідними установами, творчими організаціями, закладами вищої освіти, створювати лабораторії для творчої, експериментальної, науково-дослідної роботи тощо.

2.31. У випадках, передбачених законодавством України, Центр має право надавати платні освітні послуги понад обсяги, визначені навчальними планами і програмами.

2.32. Центр здійснює професійну підготовку за спеціальністю 4112 «Оператор комп’ютерного набору» за рахунок годин, передбачених типовими навчальними планами закладів позашкільної освіти, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України.

2.33.  Центр може здійснювати професійну підготовку і перепідготовку робітничих кадрів, укладати угоди про здійснення такої діяльності з регіональними центрами зайнятості відповідно до законодавства.

2.34. Центр, який має висококваліфіковані кадри, відповідні матеріально-технічні умови, може організовувати проведення на своїй освітній базі виробничої та педагогічної практики учнів і студентів закладів загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти.

2.35. Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців (учнів, слухачів), підтримки їх професійних навичок Центр, за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки, організовує виконання замовлень підприємств, установ, організацій на виготовлення продукції, виробів декоративно-ужиткового мистецтва. Характер і зміст робіт повинні сприяти формуванню й удосконаленню знань і умінь, передбачених навчальними програмами.

2.36. У випадках, передбачених законодавством України, Центр має право надання платних послуг із певних видів діяльності після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій.

2.37. Центр здійснює координацію освітньої та організаційно-масової роботи районних, міських центрів науково-технічної творчості учнівської молоді.

2.38. Центр проводить інформаційно-методичну роботу, спрямовану на удосконалення програм, змісту, форм і методів діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об’єднань, підвищення майстерності педагогічних працівників за напрямами роботи.

2.39.  У Центрі можуть функціонувати методичні об’єднання за напрямами діяльності гуртків, секцій, студій, клубів та інших творчих об’єднань, що охоплюють педагогічних працівників певного професійного спрямування.

2.40. Із метою удосконалення системи навчання і виховання у центрі науково-технічної творчості учнівської молоді можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники цього закладу та інші учасники освітнього процесу. Діяльність методичних рад, комісій здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2.41.  Може надавати організаційно-методичну допомогу педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, дитячим, громадським організаціям.

2.42. Центр із метою визначення рівня практичної підготовки вихованців (учнів, слухачів) організовує і проводить організаційно-масову роботу у формі конференцій, змагань, екскурсій, навчально-тренувального збору, лекцій, індивідуальних занять, вікторин, змагань, конкурсів, практичної роботи в лабораторіях, майстернях та в інших формах.

2.43. Центр може створювати відповідні підрозділи для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами позашкільної роботи.

2.44. Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів і за іншими організаційними формами.

2.45.  Центр може готувати громадські кадри спортивно-технічного напряму та суддів спортивно-технічних видів спорту.

2.46.  Центр забезпечує безпечні умови навчання, виховання та праці.

2.47. Під час навчання у Центрі вихованцю (учню, слухачу), який склав кваліфікаційні іспити або виконав відповідні нормативи, в установленому порядку видається свідоцтво (посвідчення) про присвоєння кваліфікації, розряду, класу, категорії за професією.

2.48.  За результатами навчання Центр видає своїм випускникам у встановленому чинним законодавством порядку документ про отриману  позашкільну освіту.   

3. Учасники освітнього процесу 

 • Учасниками освітнього процесу Центру є:
 • вихованці (учні, слухачі);
 • директор, заступники директора;
 • педагогічні працівники, практичний психолог, спеціалісти, які залучені до освітнього процесу;
 • батьки або особи, які їх замінюють;
 • представники підприємств, установ, громадських організацій, які беруть участь в освітньому процесі.
  • Вихованці (учні, слухачі) Центру мають гарантоване державою право на:
 • здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;
 • добровільний вибір виду діяльності, зміну її протягом року;
 • навчання у декількох гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях Центру;
 • безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та оздоровчою базою Центру;
 • участь у різних видах навчальної, науково-практичної та науково-дослідної роботи, у конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, оглядах, експедиціях, змаганнях, зльотах, навчально-тренувальних зборах та інших заходах;
 • представництво в органах громадського самоврядування Центру;
 • вільний вияв поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.
  • Вихованці Центру зобов’язані:
 • оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками;
 • підвищувати загальний культурний рівень;
 • дотримуватися моральних і етичних норм;
 • брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;
 • бережливо ставитися до державного і громадського майна;
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку Центру.
  • Педагогічні працівники Центру мають право на:
 • унесення керівництву Центру та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення освітнього процесу, подання на розгляд керівництву закладу та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців (учнів, слухачів), застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у навчальному закладі;
 • вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;
 • участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування Центру, у заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної та пошукової роботи;
 • вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з вихованцями (учнями, слухачами);
 • захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;
 • соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;
 • об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.
  • Педагогічні працівники Центру зобов’язані:
 • виконувати навчальні плани та програми;
 • надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей вихованців (учнів, слухачів), науково-технічної, спортивно-технічної роботи;
 • сприяти розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей, фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців (учнів, слухачів), а також збереженню здоров’я;
 • визначати мету та конкретні завдання навчання, виховання і розвитку вихованців, вибирати адекватні засоби їх реалізації;
 • здійснювати педагогічний контроль за дотриманням вихованцями (учнями, слухачами) моральних, етичних норм поведінки, вимог інших документів, що регламентують організацію освітнього процесу;
 • дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
 • берегти здоров’я вихованців, їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
 • виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
 • постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
 • вести документацію, пов’язану з виконанням посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);
 • виховувати особистим прикладом і настановами повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • дотримуватись вимог Статуту закладу, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки;
 • брати участь у роботі педагогічної ради закладу;
 • виконувати накази і розпорядження директора Центру.
  • Керівники гуртків, груп та інших творчих об’єднань Центру працюють відповідно до режиму роботи Центру та розкладу занять, затвердженого директором.
  • Розміри та порядок доплат за види педагогічної діяльності встановлюються чинним законодавством.
  • Обсяг педагогічного навантаження у центрі науково-технічної творчості учнівської молоді визначається директором Центру відповідно до законодавства і затверджується начальником управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.
  • Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року здійснюється директором Центру в разі зміни кількості годин за окремими навчальними програмами, що передбачаються робочим навчальним планом, а також за письмовою згодою керівника гуртка, групи та іншого творчого об’єднання з дотриманням законодавства про працю.
  • Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.
  • Педагогічні працівники закладу підлягають атестації, як правило, один раз у п’ять років відповідно до чинного законодавства.
  • Батьки вихованців та особи, які їх замінюють, мають право:
 • обирати і бути обраними до батьківського комітету та органів громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до органів управління освітою, керівника установи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Центру;
 • захищати законні інтереси своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.
 1. Управління Центром

 Органом управління Центром є Рівненська обласна рада та уповноважений нею орган.

 • До компетенції Рівненської обласної ради належить:
 • унесення змін до Статуту Центру;
 • розпорядження основними засобами Центру;
 • прийняття рішення про відчуження майна, позику, заставу;
 • надання дозволу на списання основних засобів;
 • прийняття рішення про припинення діяльності Центру, його ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу.
  • До компетенції уповноваженого Засновником органу управління Центром належить:
 • визначення основних напрямів діяльності;
 • затвердження планів Центру і звітів про їх виконання;
 • визначення форм контролю за діяльністю Центром;
 • погодження штатного розпису працівників Центру.
  • Безпосереднє керівництво Центром здійснює директор. Директором Центру може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов підготовку та атестацію керівних кадрів освіти в порядку, установленому Міністерством освіти і науки України.
  • Директор Центру призначається Засновником або уповноваженим ним органом на контрактній основі у відповідності з чинним законодавством.
  • Директор вирішує усі питання діяльності Центру з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом.
  • До компетенції директора Центру відноситься:
 • забезпечення статутної діяльності Центру;
 • вирішення поточних питань роботи Центру;
 • вирішення кадрових питань;
 • вирішення питань матеріально-технічного забезпечення;
 • організація ведення обліку, звітності, внутрішнього контролю;
 • визначення умов оплати праці працівників Центру;
 • встановлення працівникам конкретних розмірів тарифних ставок, посадових окладів, персональних надбавок;
 • встановлення розмірів премій, винагород, доплат на умовах, передбачених колективним договором;
 • організація освітнього процесу;
 • забезпечення контролю за виконанням навчальних планів та програм;
 • створення необхідних умов для здобуття вихованцями позашкільної та професійно-технічної освіти;
 • видання в межах своєї компетенції наказів і здійснення контролю за їх виконанням;
 • укладання від імені Центру угод з юридичними та фізичними особами, представлення його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах, громадських організаціях без довіреності;
 • затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку (за погодженням із профспілковим комітетом), посадових інструкцій працівників, стимулювання працівників закладу відповідно до законодавства;
 • надання відповідей на звернення юридичних та фізичних осіб відповідно до чинного законодавства;
 • розпорядження в установленому порядку майном Центру і коштами;
 • забезпечення дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
 • забезпечення права вихованців та захист їх від будь-яких форм фізичного та психічного насильства;
 • ужиття заходів щодо пропаганди здорового способу життя, дотримання дітьми правил особистої гігієни;
 • застосування заходів заохочення за сумлінну роботу та заходів дисциплінарного впливу до порушників трудової дисципліни відповідно до Кодексу законів про працю України та нормативних документів;
 • виконання інших функцій, передбачених чинним законодавством.
  • Директор Центру підзвітний Рівненській обласній раді та уповноваженому нею органу і організовує виконання її (його) рішень.
  • Директор Центру несе відповідальність за:
 • дотриманням вимог чинного законодавства в роботі Центру (зокрема в галузі охорони праці, пожежної безпеки, санітарно-епідеміологічних вимог, фінансової дисципліни, трудового законодавства тощо);
 • виконання вимог законів з охорони дитинства, стан та діяльність Центру;
 • якість і ефективність роботи колективу;
 • реалізацію Державного стандарту базового компоненту позашкільної освіти;
 • постановку навчальної, виховної, медичної, правової, адміністративно-господарської роботи в Центрі;
 • свою діяльність: перед вихованцями, працівниками Центру, Рівненською обласною радою тощо.
  • Директор Центру несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та звітності.
  • У разі відсутності директора його обов’язки виконує заступник директора або відповідна особа призначена Власником або уповноваженим ним органом.
  • Вищим органом громадського самоврядування закладу є загальні збори трудового колективу. Загальні збори правомочні, якщо в їх роботі бере участь більше половини працівників Центру. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Повноваження зборів визначається чинним законодавством.
  • Із метою розвитку та вдосконалення освітнього процесу, професійної діяльності педагогічних працівників у Центрі створюється педагогічна рада – постійно діючий колегіальний орган управління.
  • Організація діяльності та повноваження педагогічної ради визначені Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими нормативно-правовими документами.
  • Головою педагогічної ради є директор.
  • Педагогічна рада Центру:
 • розглядає план роботи закладу, підсумки та актуальні питання навчально-виховної, організаційно-масової та інформаційно-методичної роботи закладу, його структурних підрозділів, гуртків, груп та інших творчих об’єднань, а також питання дотримання санітарно-гігієнічних вимог, забезпечення техніки безпеки, охорони праці;
 • розробляє пропозиції щодо поліпшення діяльності закладу;
 • визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, упровадження в освітній процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • розробляє рекомендації з питань організації освітнього процесу, налагодження міжнародних освітніх та наукових зв’язків;
 • захищає права педагогічних працівників та педагогічну ініціативу, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, аналізує форми, методи і засоби навчання та скасовує такі, що не придатні для використання в освітньому процесі;
 • порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;
 • розглядає інші питання професійної діяльності педагогічних працівників та освітнього процесу закладу.
  • Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше ніж два рази на рік.
  • У Центрі працює методична рада, робота якої здійснюється відповідно до чинного законодавства. Методична рада є дорадчим органом.
  • У Центрі діє координаційно-методична рада, до складу якої входять педагогічні працівники закладу та інші учасники освітнього процесу. Координаційно-методична рада є дорадчим органом.
  • Координаційно-методична рада:
 • координує науково-методичну, організаційну та практичну діяльність із різних напрямів науково-технічної та спортивно-технічної роботи в області;
 • заслуховує повідомлення та пропозиції з питань удосконалення навчально-виховної, організаційно-методичної, науково-дослідної роботи;
 • вивчає, узагальнює та поширює передовий педагогічний досвід;
 • дає експертні оцінки щодо якості навчально-методичної літератури з питань науково-технічної та спортивно-технічної роботи серед учнівської молоді;
 • обговорює проекти нових навчальних програм, аналізує пропозиції щодо вдосконалення діючих;
 • поширює інновації у системі позашкільної освіти тощо.
  • Для вдосконалення форм і методів науково-технічної та спортивно-технічної роботи, підвищення рівня безпеки масових заходів, розвитку творчих ініціатив  педагогічного колективу за рішенням педагогічної ради у Центрі можуть створюватись методичні об’єднання за напрямами роботи, експертні та консультаційні комісії (кваліфікаційна, атестаційна та інші).
 1. Матеріально-технічна база Центру та фінансово-господарська діяльність

 Майно Центру охоплює будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, що становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші матеріальні та фінансові ресурси, вартість яких відображається на самостійному балансі Центру.

 • Майно Центру є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ та міст Рівненської області в особі Рівненської обласної ради і закріплюється за Центром на правах оперативного управління. Здійснюючи оперативне управління, Центр володіє, користується і розпоряджається зазначеним майном, вчиняє дії, що не суперечать чинному законодавству України з урахуванням обмежень, встановленим даним Статутом.
 • Відчуження, передача в оренду, заставу, позику, найм юридичним чи фізичним особам, а також списання основних засобів Центр здійснює у межах чинного законодавства та відповідно до цього Статуту.
 • Джерелами формування майна Центру є:
 • кошти обласного бюджету (загального та спеціального фонду) у розмірі не нижчому від передбаченого нормативами фінансування Центру;
 • доходи від здачі в оренду приміщень, обладнання та іншого майна;
 • добровільні грошові внески, благодійні та спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб;
 • капітальні вкладення і фінансування з бюджету;
 • майно, придбане у суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 • інші надходження, які не заборонені чинним законодавством.
  • Для проведення навчально-виховної роботи Центру надаються в користування спортивні об’єкти, культурні, оздоровчі та інші заклади безоплатно або на пільгових умовах. Порядок надання зазначених об’єктів у користування визначається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до законодавства.
  • Територія та приміщення Центру повинні відповідати вимогам доступності та безпечності з урахуванням розвитку учнів.
  • Центр забезпечується автотранспортом для перевезення дітей та господарських потреб.
  • Фінансово-господарська діяльність Центру та використання матеріально-технічної бази здійснюються відповідно до нормативно-правових актів та Статуту Центру.
  • Фінансування Центру здійснюється на основі кошторису. Штатний розпис Центру розробляється на підставі Типових штатів і затверджується управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, в порядку, передбаченому чинним законодавством. Виходячи із інтересів Центру, освітнього процесу та інших поважних причин, управлінням освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації можуть уводитися додаткові та інші штатні одиниці в індивідуальному порядку.
  • Центр користується податковими, митними та іншими пільгами згідно з чинним законодавством.
  • Центр має право на придбання та оренду необхідного обладнання, інших матеріальних ресурсів, користування послугами підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.
  • Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної звітності здійснюється відповідно до чинного законодавства.
  • Звітність про діяльність Центру встановлюється відповідно до чинного законодавства.
  • Центр не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам, крім випадків прямо передбачених законом.
 1. Особливості діяльності Центру

 Центр зобов’язаний виконувати завдання Засновника відповідно до його статутної діяльності.

 • Центр має право лише за попередньою згодою Рівненської обласної ради відчужувати, віддавати в заставу, позику, найм, майнові об’єкти, що належать до основних фондів, здавати в оренду цілісні майнові комплекси структурних підрозділів та погодження на здійснення невід’ємних поліпшень.
 • Списання з балансу не повністю замортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Центру можуть проводитися лише за згодою Засновника.
 • У разі зміни директора Центру може проводитися ревізія фінансово-господарської діяльності Центру.
 • Інші особливості господарської та соціальної діяльності Центру визначаються законом.
 1. Діяльність Центру у рамках міжнародного співробітництва

 Центр за наявності матеріально-технічної, соціально-культурної бази та власних фінансових надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, брати участь у міжнародних заходах.

 • Центр має право укладати угоди про співробітництво, установлювати прямі відносини з органами управління освітою, закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн у встановленому законодавством порядку.
 1. Контроль за діяльністю Центру

 Контроль за ефективним використанням та збереженням майна Центру здійснює Рівненська обласна рада або уповноважений нею орган управління.

 • Контроль за галузевою діяльністю Центру здійснює управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.
 • Контроль за окремими напрямами діяльності установи здійснюють відповідні державні органи.
 • Центр має право на одержання інформації про результати інспектування і перевірок його діяльності не пізніше як через тридцять днів після їх закінчення, якщо інше не передбачено законом. Дії службових осіб, що здійснювали перевірку, можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому законодавством України.
 • Службові особи організацій та органів, що проводять перевірку установи, несуть відповідальність за розголошення інформації, яка відноситься до категорії «Для службового користування».
 • Відносини Центру з органами державного управління і місцевого самоврядування регулюються відповідно до цього Статуту, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», інших законодавчих актів, які визначають компетенцію цих органів.
 1. Припинення діяльності Центру

 Діяльність Центру припиняється в результаті передання всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу) або ліквідації.

 • Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ здійснюється за рішенням Рівненської обласної ради, або у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
 • Рівненська обласна рада або суд призначають комісію з припинення діяльності Центру (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Центру відповідно до чинного законодавства України.
 • У разі злиття Центру з іншою юридичною особою всі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до юридичної особи, що утворюється внаслідок злиття.

У разі приєднання Центру до іншої юридичної особи до останньої переходять усі майнові права та обов’язки Центру.

У разі поділу Центру всі його майнові права і обов’язки переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до кожної з нових юридичних осіб, що утворені внаслідок цього поділу.

У разі виділення одної або кількох нових юридичних осіб до кожної з них переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов’язки Центру.

У разі перетворення Центру в іншу юридичну особу усі його майнові права і обов’язки переходять до новоутвореної  юридичної особи.

 • Центру може бути ліквідований:
 • за рішенням Рівненської обласної ради;
 • за рішенням суду про визнання судом державної реєстрації юридичної особи недійсною, через допущені у процесі її створення порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
  • Ліквідація Центру проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Засновником, або уповноваженим нею органом, а у випадку ліквідації Центру за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною судом.
  • Із часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління майном Центру.
  • Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Центру, виявляє його дебіторів, кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс та подає його Засновнику.
  • Виконання функцій комісії з припинення діяльності Центру може бути покладено на орган управління майном.
  • Центр вважається ліквідованим із дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.
 1. Прикінцеві положення

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться на підставі рішення Рівненської обласної ради.

10.2. Зміни чи доповнення підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством.